Taiwan, June 2008

 


Photo by Jianliang with Nikon D70S, June 2008