HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Scholarship
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
International Exchange and Internship Programmes
 

POSTGRADUATE STUDENTSOfficeE-mail (alias)
PhD Student Ms. CAI, Wanling蔡婉鈴DLB625cswlcai
Mr. CHAN, Sheung Wai陳尚瑋cs_swchan
Mr. CHEONG, Chin Wang昌展泓DLB625cwcheong
Mr. GENG, Yu耿煜DLB625yugeng
Mr. HE, Xin賀鑫DLB625csxinhe
Mr. HUANG, Jinbin黃錦濱DLB625jbhuang
Mr. JI, Yang吉楊DLB625yangji
Mr. JIANG, Jiaxin蔣家鑫DLB625jxjian
Ms. LAN, Weichao蘭偉超DLB625cswclan
Mr. LEI, Zijian雷子健DLB625cszjlei
Mr. LI, Guozhong李國忠DLB625csgzli
Mr. LI, Hao李浩DLB625cshaoli
Mr. LI, Lei李磊DLB625csleili
Ms. LI, Mengke李夢柯DLB625csmkli
Mr. LIU, Buhua劉卜華DLB625csbhliu
Mr. LIU, Siqi劉斯奇DLB625siqiliu
Ms. LYU, Fei呂菲DLB625feilyu
Ms. PU, Qiaolin蒲巧林DLB625csqlpu
Mr. QIAN, Dong錢冬DLB625dongqian
Mr. REN, Jinfu任晋甫DLB625jinfuren
Mr. SHAO, Rui邵睿DLB625ruishao
Mr. SUN, Zitan孫紫檀DLB625zitansun
Mr. TAN, Qi譚棋DLB625csqtan
Mr. TAN, Qingxiong譚清雄DLB625csqxtan
Mr. WANG, Canhui王燦輝DLB625chwang
Ms. WANG, Ningxia王寧霞DLB625nxwang
Mr. WANG, Qiang王強DLB625qiangwang
Mr. XU, Lyu徐葎DLB625cslyuxu
Mr. YANG, Lin楊林DLB625linyang
Mr. YE, Shujin葉樹錦shujinye
Mr. YIN, Chong尹翀DLB625chongyin
Mr. YIN, Kejing殷可經DLB625cskjyin
Mr. ZHANG, Ce張策DLB625cezhang
Mr. ZHANG, Zhenmiao張真苗DLB625zmzhang
Mr. ZOU, Rong鄒戎DLB625rongzou
MPhil Student Mr. WANG, Haixin王海鑫DLB625hxwang
Mr. WANG, Yuxin王宇新DLB625yxwang

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2020. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University