HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Scholarship
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
International Exchange and Internship Programmes
 

POSTGRADUATE STUDENTSOfficeE-mail (alias)
PhD Student Ms. CAI, Wanling蔡婉鈴RRS734cswlcai
Mr. CHAN, Sheung Wai陳尚瑋RRS735cs_swchan
Ms. FU, Xiaoyi傅曉藝RRS726xiaoyifu
Mr. GENG, Yu耿煜RRS716yugeng
Mr. HE, Xin賀鑫RRS722csxinhe
Mr. HUANG, Jinbin黃錦濱RRS735jbhuang
Mr. JI, Yang吉楊RRS722yangji
Mr. JIANG, Jiaxin蔣家鑫RRS726jxjian
Ms. LAN, Weichao蘭偉超RRS716cswclan
Mr. LEI, Zijian雷子健RRS716cszjlei
Mr. LI, Guozhong李國忠RRS726csgzli
Mr. LI, Hao李浩RRS716cshaoli
Mr. LI, Lei李磊RRS734csleili
Ms. LI, Mengke李夢柯RRS735csmkli
Mr. LIU, Buhua劉卜華RRS735csbhliu
Mr. LIU, Siqi劉斯奇RRS735siqiliu
Ms. LYU, Fei呂菲RRS735feilyu
Ms. PU, Qiaolin蒲巧林RRS716csqlpu
Mr. QIAN, Dong錢冬RRS701dongqian
Mr. REN, Jinfu任晋甫RRS734jinfuren
Mr. SHAO, Rui邵睿RRS735ruishao
Mr. SHI, Shaohuai施少懷RRS722csshshi
Mr. TAN, Qi譚棋RRS716csqtan
Mr. TAN, Qingxiong譚清雄RRS735csqxtan
Mr. WANG, Canhui王燦輝RRS722chwang
Ms. WANG, Ningxia王寧霞RRS734nxwang
Mr. WANG, Qiang王強RRS722qiangwang
Mr. XU, Lyu徐葎RRS726cslyuxu
Mr. YANG, Lin楊林RRS735linyang
Mr. YE, Shujin葉樹錦RRS716shujinye
Mr. YIN, Chong尹翀RRS735chongyin
Mr. YIN, Kejing殷可經RRS701cskjyin
Mr. ZHANG, Ce張策RRS726cezhang
Mr. ZHANG, Zhenmiao張真苗RRS734zmzhang
Mr. ZOU, Rong鄒戎RRS735rongzou
MPhil Student Mr. WANG, Haixin王海鑫RRS722hxwang
Mr. WANG, Yuxin王宇新SCT716Ayxwang

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2019. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University