HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Scholarship
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
International Exchange and Internship Programmes
 

RESEARCH & DEVELOPMENT STAFFOfficeE-mail (alias)
Visiting Research Scholar Mr. GU, Fangqing辜方清RRS734csfqgu
Prof. SHI, Benyun史本云RRS734byshi
Mr. ZHANG, Xiu張秀SCT716Axiuzhang
Dr. ZHU, Huaijie朱懷杰RRS734cshjzhu
Post-doctoral Research Fellow Dr. CHEN, Jiaxing陳佳星RRS716jxchen
Dr. LI, Xiaoguo李小國RRS722csxgli
Dr. LIU, Qing柳晴RRS726qingliu
Dr. WANG, Yingying王瑩瑩RRS734yywang
Dr. XU, Cheng許鋮RRS726chengxu
Dr. YANG, Baoyao楊寶瑤RRS735byyang
Prof. ZHANG, Shanshan張姍姍RRS735sszhang
Dr. ZHANG, Yiqun張逸群RRS735yqzhang
Research Associate Dr. PANG, Meng龐孟RRS735mengpang
Senior Research Assistant Mr. CHEN, Hanlin陳翰林SCT716Alimchen
Mr. LI, Jianping李建平RRS722csjpli
Mr. LI, Ye李燁RRS735csyeli
Mr. SHI, Shaohuai施少懷RRS722csshshi
Mr. TAN, Qi譚棋RRS716csqtan
Mr. ZHENG, Shizhen鄭石真SCT716Aszzheng
Research Assistant Mr. CHEONG, Chin Wang昌展泓RRS701cwcheong
Mr. GU, Zhonglei顧中磊RRS734cszlgu
Mr. HU, Zhikai胡志鍇RRS735cszkhu
Mr. KE, Junxing柯俊興RRS734csjxke
Mr. LIU, Siqi劉斯奇RRS735siqiliu
Mr. TANG, Zhenheng唐楨桁SCT716Azhtang
Ms. WAN, Damin萬大敏RRS735daminwan
Mr. WANG, Kaibin王凱斌RRS735kbwang
Mr. WANG, Shihao王士豪RRS722shwang
Ms. YU, Feng余峰RRS735fengyu
Ms. ZHANG, Zhirun張之潤RRS734zrzhang
Mr. ZHU, Xuliang竺旭亮RRS735csxlzhu
Analyst Programmer Ms. CHAN, Chor Kiu陳楚翹RRS631Cckchan
Mr. LEUNG, German Chun Man梁進文RRS631Cgmleung
Programmer Mr. IP, Syler Siu Fai葉肇輝RRS631Csylerip
Mr. SIU, Ron Ka Long蕭家朗RRS631Cronsiu
Web and Graphic Designer Mr. LEUNG, Victor Wing Sing梁永陞RRS631Ccsvictor

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2019. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University