IAPR/IEEE Winter School on Biometrics 2019

5-day Programme


Day 1 (Jan 13)

08:30 - 09:00
Registration
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
Lunch
15:30 - 16:00
Coffee Break

Day 2 (Jan 14)

09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Coffee Break
12:30 - 14:00
Lunch
14:00 - 18:00
Hands-on Session (Chair: Norman Poh)

Day 3 (Jan 15)

09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Coffee Break
12:30 - 14:00
Lunch
18:00 - 20:00

Day 4 (Jan 16)

09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Coffee Break
12:30 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 16:30
Zhangcheng Huang, Biometrics for Intelligent Finance (Talk from Sponsor)
(Chair: Shiqi Yu)
16:30 - 17:30
Poster Session (Chair: Shiqi Yu)

Day 5 (Jan 17)

09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Coffee Break
11:00 - 12:30
12:30 - 14:00
Lunch
15:30 - 16:00
Coffee Break
16:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Closing Ceremony