HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Job Vacancies
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
 

POSTGRADUATE STUDENTSOfficeE-mail (alias)
PhD Student Ms. CAI, Wanling蔡婉鈴DLB625cswlcai
Ms. CAO, Qimeng曹啟蒙DLB625csqmcao
Mr. CHEONG, Chin Wang昌展泓DLB625cwcheong
Mr. DU, Jingda杜景達DLB625csjddu
Mr. GENG, Yu耿煜DLB625yugeng
Mr. GU, Zhonglei顧中磊DLB625cszlgu
Mr. HE, Xin賀鑫DLB625csxinhe
Mr. HU, Zhikai胡志鍇DLB625cszkhu
Mr. HUANG, Jinbin黃錦濱DLB625jbhuang
Mr. JI, Yang吉楊DLB625yangji
Ms. LAN, Weichao蘭偉超DLB625cswclan
Mr. LEI, Zijian雷子健DLB625cszjlei
Mr. LI, Guozhong李國忠DLB625csgzli
Mr. LI, Hao李浩DLB625cshaoli
Mr. LI, Lei李磊DLB625csleili
Ms. LI, Mengke李夢柯DLB625csmkli
Mr. LIAO, Xuankun廖玄坤DLB625xkliao
Mr. LIU, Buhua劉卜華DLB625csbhliu
Ms. LIU, Mutong劉牧潼DLB625csmtliu
Ms. LYU, Fei呂菲DLB625Dfeilyu
Ms. PU, Qiaolin蒲巧林DLB625csqlpu
Mr. QIAN, Dong錢冬DLB625dongqian
Mr. REN, Jinfu任晋甫DLB625jinfuren
Ms. SUN, Longxu孫瓏栩DLB625cslxsun
Mr. SUN, Zitan孫紫檀DLB625zitansun
Mr. TAN, Qingxiong譚清雄DLB625csqxtan
Mr. TANG, Zhenheng唐楨桁DLB625zhtang
Mr. WANG, Canhui王燦輝DLB625chwang
Mr. WANG, Haixin王海鑫DLB625hxwang
Ms. WANG, Ningxia王寧霞DLB625nxwang
Ms. WANG, Yiyi王一伊DLB625csyywang
Mr. WANG, Yuxin王宇新DLB625yxwang
Mr. XING, Wenpeng邢文鵬DLB625cswpxing
Mr. XU, Ke許可DLB625cskexu
Mr. XU, Lyu徐葎DLB625cslyuxu
Mr. YAN, Sixing顏思行DLB625cssxyan
Ms. YANG, Ruichao楊瑞超DLB625csrcyang
Mr. YANG, Xingxing楊星星DLB625csxxyang
Mr. YE, Shujin葉樹錦shujinye
Mr. YIN, Chong尹翀DLB625chongyin
Mr. YIN, Kejing殷可經DLB625cskjyin
Ms. ZHANG, Bochao張博超DLB625csbczhang
Mr. ZHANG, Ce張策DLB625cezhang
Mr. ZHANG, Zhenmiao張真苗DLB625zmzhang
Ms. ZHANG, Zhirun張之潤DLB625zrzhang
Mr. ZHU, Xuliang竺旭亮DLB625csxlzhu
Mr. ZOU, Rong鄒戎DLB625rongzou

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2021. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University