HKBU  |  SCI  |  BUniPort  |  Library  |  Alumni  |  Job Vacancies  |  Intranet  |  Sitemap        
Undergraduate Admissions
Taught Postgraduate Admissions
Research Postgraduate Admissions
Job Vacancies
News & Achievements
Events
Video
Research Highlights
Contact & Direction
International Exchange and Internship Programmes
 

RESEARCH & DEVELOPMENT STAFFOfficeE-mail (alias)
Post-doctoral Research Fellow Dr. CHEN, Jiaxing陳佳星DLB625Cjxchen
Dr. LI, Xiaoguo李小國DLB625Ecsxgli
Dr. LIU, Qing柳晴DLB625Eqingliu
Dr. LIU, Xin柳欣RRS726xinliu
Dr. TANG, Xu唐旭DLB625Fxutang
Dr. XU, Cheng許鋮DLB625Echengxu
Dr. YANG, Baoyao楊寶瑤DLB625Dbyyang
Dr. YANG, Cuie楊翠娥RRS726cuieyang
Prof. ZHANG, Shanshan張姍姍DLB625Dsszhang
Dr. ZHANG, Yiqun張逸群RRS726yqzhang
Senior Research Assistant Mr. LI, Jianping李建平DLB625csjpli
Mr. SHI, Shaohuai施少懷DLB625csshshi
Mr. TAN, Qi譚棋DLB625csqtan
Mr. WANG, Kaibin王凱斌RRS726kbwang
Ms. YU, Feng余峰RRS726fengyu
Research Assistant Mr. KE, Junxing柯俊興DLB625csjxke
Ms. LI, Baiqi黎柏棋DLB625baiqili
Ms. MAO, Guo毛果DLB625guomao
Ms. SUN, Longxu孫瓏栩DLB625cslxsun
Mr. TANG, Zhenheng唐楨桁DLB625zhtang
Ms. WAN, Damin萬大敏RRS726daminwan
Mr. WANG, Qiang王強DLB625qiangwang
Mr. WANG, Shihao王士豪DLB625shwang
Ms. ZHANG, Zhirun張之潤DLB625zrzhang
Mr. ZHU, Xuliang竺旭亮DLB625csxlzhu
Analyst Programmer Ms. CHAN, Chor Kiu陳楚翹RRS631Cckchan
Mr. IP, Syler Siu Fai葉肇輝RRS631Csylerip
Mr. LEUNG, German Chun Man梁進文RRS631Cgmleung
Programmer Mr. SIU, Ron Ka Long蕭家朗RRS631Cronsiu
Web and Graphic Designer Mr. LEUNG, Victor Wing Sing梁永陞RRS631Ccsvictor
Project Assistant Mr. LIU, Siqi劉斯奇DLB625siqiliu

Remarks:
− email: (alias)@comp.hkbu.edu.hk
Copyright © 2020. All rights reserved.Privacy Policy
Department of Computer Science, Hong Kong Baptist University
Hong Kong Baptist University